Download algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WEBSHOP

Bevestiging: Orders worden altijd bevestigd. Is uw order uit voorraad leverbaar zal de zending binnen 48 uur verstuurd worden. Is een artikel niet uit voorraad leverbaar, ontvangt u per omgaande bevestiging van de geschatte levertijd.                                                                                                              
Verzending: Uw bestelling wordt via een pakketdienst of algemene transporteur, afhankelijk van het type bestelling, binnen België. Het is niet mogelijk uw zending af te halen op ons kantoor. Desgewenst kunnen wij wel een express levering verzorgen. De extra kosten zijn voor de opdrachtgever.

Betaling: Bedrijven kunnen bij bestelling gebruik maken van een betaaltermijn van 30 dagen op rekening. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt via het portaal met de vraag voor betaling op rekening (deze gegevens kunnen worden getoetst voor levering op juistheid en kredietwaardigheid. Wij behouden ons het recht levering op rekening te weigeren. U ontvangt een BTW factuur separaat van de zending. Minimum orderbedrag Eur. 50,=.    
        

Verkoopvoorwaarden :

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Plastirub bvba, gevestigd in RIEMST, hierna te noemen "Plastirub", aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt alleen als acceptatie van “PLASTIRUB” zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van "PLASTIRUB" zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen worden nooit aanvaard.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 "PLASTIRUB" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijke en schriftelijk zijn overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van zogenoemde algemene voorwaarden later echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "PLASTIRUB" onverlet.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “PLASTIRUB" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van "PLASTIRUB", exclusief BTW, exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door "PLASTIRUB" zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden "PLASTIRUB" niet.

Artikel 4 Overeenkomst:

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor "PLASTIRUB" door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met "PLASTIRUB" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat "PLASTIRUB" zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie "PLASTIRUB" zich zal wenden tot een bureau.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door  "PLASTIRUB" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.          

 Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "PLASTIRUB" binden de laatste niet, voor zover ze door "PLASTIRUB" niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijziging onderhevig en binden "PLASTIRUB" niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen, kunnen deze worden doorberekend.
6-4 Offertes/overeenkomsten voor ‘op maat gemaakte delen’ blijft de bijdrage aan de matrijskosten afhankelijk van het definitieve ontwerp. Bij veranderingen op materiaal, kleur, maatspecificaties, aantallen en verpakking, worden steeds nieuwe prijzen afgegeven en vervallen alle voorgaande aanbiedingen/overeenkomsten. Matrijzen worden nimmer eigendom van klant.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaand de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "betaling". 

Artikel 8 Verpakking.

Indien noodzakelijk wordt verpakking kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van Verpakking is ter beoordeling van "PLASTIRUB".

Artikel 9 Aanbetaling.

"PLASTIRUB" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van "PLASTIRUB" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel maakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "PLASTIRUB" zijn de goederen te leveren.
10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door "PLASTIRUB" aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.                        

Artikel 12 Retourzendingen.

Kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever als de oorzaak van de retourzending aan de opdrachtgever zijn zijde is ontstaan. Als de oorzaak van de retourzending aan de zijde van "PLASTIRUB" is ontstaan zal hij de kosten voor zijn rekening nemen. Verzekering van de retourzending wordt niet door "PLASTIRUB" gedekt, deze is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. Door "PLASTIRUB" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Wijziging van de opdracht.

14-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
14-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan "PLASTIRUB" ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
14-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door "PLASTIRUB" buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Annuleren.

15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "PLASTIRUB" reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan "PLASTIRUB" als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht "PLASTIRUB" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "PLASTIRUB" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Reclame.

16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan "PLASTIRUB" terstond op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering "PLASTIRUB" 
wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
16-2 "PLASTIRUB" dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door de beide partijen dient te worden ondertekend.
16-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
16-4 Indien de reclamatie naar het oordeel van "PLASTIRUB" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverd goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. "PLASTIRUB" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 17 Garantie.

17-1 Gedurende 2 maanden na levering verleend "PLASTIRUB" aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. "PLASTIRUB" zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien "PLASTIRUB" na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
17-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18 Retentierecht.

Wanneer "PLASTIRUB" goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.          

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19-1 "PLASTIRUB" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
19-2 "PLASTIRUB" is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, den wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken en materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van "PLASTIRUB" of van hen, die door "PLASTIRUB" te werk zijn gesteld.
19-3 "PLASTIRUB" zal in het beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 20 Overmacht.

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "PLASTIRUB" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "PLASTIRUB", ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "PLASTIRUB", dan wel in de middelen van vervoer van derden, opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "PLASTIRUB" overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 "PLASTIRUB" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.     

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.

21-1 Zolang "PLASTIRUB" geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van "PLASTIRUB".
21-2 "PLASTIRUB" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal "PLASTIRUB" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechtelijk tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22-3 De in lid 2 van dan dit artikel vermelde rechten heeft "PLASTIRUB" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien bij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft België metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "PLASTIRUB" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.                                                                                       

Artikel 23 Betaling.

23-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur, directe betaling voor webshop-gebruikers zonder goedkeuring voor “betaling op rekening”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 "PLASTIRUB" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 "PLASTIRUB" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, wanneer begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat "PLASTIRUB" zich heeft verzekerd met hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door "PLASTIRUB" gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in België te zijn gesloten, respectievelijk verricht.         

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de  Arbeidsrechtbank van de vestigingsplaats van "PLASTIRUB", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechtbank daartoe wettelijk bevoegd is.

Onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn eveneens te raadplegen via www.plastirub.be